DESIGNED BY MIXWEBTEMPLATES

. Posted in Bieżąca działalność

KIERUNKI DZIAŁANIA RSOiW NSZZ „S” w BIALYMSTOKU
na lata 2014 - 2018

Regionalna Sekcja Oświaty i Wychowania NSZZ „Solidarność”’ w Białymstoku, opierając swoje działania na gruncie etyki chrześcijańskiej i katolickiej nauki społecznej, prowadzi działalność w zakresie obrony godności, praw i interesów pracowniczych członków związku zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych na terenie województwa podlaskiego.

RSOiW NSZZ „Solidarność” w Białymstoku służy pracownikom szkół i placówek oświatowo - wychowawczych, pomaga im organizować się tak, aby mieli poczucie siły, byli partnerami
dla pracodawcy i potrafili uporać się z problemami, z którymi borykają się w swoich miejscach pracy.

 

ZADANIA RSOiW NSZZ „Solidarność” w Białymstoku:

1. Obrona praw pracowniczych.

a) działanie na rzecz obrony praw pracowniczych oraz członków Związku przed utratą miejsc pracy (pomoc i poradnictwo prawne i eksperckie),

b) współpraca z parlamentarzystami w zakresie podejmowania inicjatyw ustawodawczych zmierzających do wprowadzania korzystnych dla pracowników zmian w ustawach,

c) zaangażowanie członków Regionalnej Sekcji OiW w akcje związkowe,

d) pomoc dla pracowników w likwidowanych lub zmniejszających zatrudnienie szkołach
i placówkach oświatowych

e) reprezentowanie członków związku wobec władz i organów administracji państwowej, samorządu terytorialnego oraz organizacji i instytucji społecznych,

f) podejmowanie interwencji w sprawach dotyczących zakresu działania Związku,

g) opiniowanie i inicjowanie projektów aktów prawnych z zakresu objętego zadaniami związków zawodowych,

h) opracowywanie wzorów dokumentów i zamieszczanie ich na stronie internetowej

i) stanowczy sprzeciw w sprawie podwyższenia wieku emerytalnego    

2. Dążenie do godnego wynagradzania (według standardów europejskich) za pracę.

a) współdziałanie z organami władzy, administracji państwowej i samorządu terytorialnego w zakresie wynikającym z przepisów prawa,

b) udział w akcjach związku (przygotowywanie petycji, zbieranie podpisów, udział w manifestacjach i akcjach protestacyjnych)

c) podejmowanie działań zmierzających do wyrównania dysproporcji w zarobkach i wzrostu płacy minimalnej, do poziomu co najmniej 50% przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej,

3. Działania na rzecz bezpiecznych warunków pracy.

a) monitorowanie nieprawidłowości związanych z przestrzeganiem prawa pracy i warunków jej wykonywania – współpraca z PIP,

b) nagłaśnianie przypadków łamania praw pracowniczych przez pracodawcę,

c) organizowanie seminariów i szkoleń w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy,

d)wpływanie na ustawodawstwo w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy,

e) domaganie się o doposażanie szkół w niezbędny sprzęt i pomoce naukowe, zapewniające bezpieczne i higieniczne warunki pracy,

f) walka z mobbingiem,

4. Walka z bezrobociem.

a) domaganie się od władz państwowych i samorządów terytorialnych a przede wszystkim od pracodawców tworzenia nowych jak i ochrony istniejących miejsc pracy,

b) współpraca z urzędami pracy i organami prowadzącymi w zakresie pośrednictwa pracy,

c) stworzenie banku informacji o wolnych miejscach pracy dla nauczycieli i pracowników niepedagogicznych,

d) dzielenie się pracą,

5. Propagowanie patriotycznego wychowania w szkole, szacunku do tradycji i ojczystej ziemi.

a) współudział w organizacji uroczystości i świąt narodowych, patriotycznych, religijnych,

b) inicjowanie konkursów, turniejów, olimpiad, konferencji, odczytów, spotkań, wyjazdów,

c) nawiązanie współpracy z Gimnazjum im. Solidarności w Korycinie – szkołą kultywującą logo Solidarności i promującą wartości solidarności – objęcie patronatem działań podejmowanych przez szkołę

d) obchody kolejnych Rocznic odejścia do Pana Bł. Ks. Jerzego Popiełuszki i śp. Matki Marianny Popiełuszko,

e) podejmowanie działań na rzecz umacniania wartości rodziny oraz ochrony życia rodzinnego,

f)współudział w organizacji kolejnych edycji Podlaskich Dni Rodziny,

g) organizacja pielgrzymek i spotkań opłatkowych,

6. Promocja, rozwój i usługowość Związku.

a) komunikacja pozioma i pionowa z organizacjami związkowymi i członkami Związku poprzez spotkania, e - mail i SMS, korespondencję listowną,

b) wykorzystanie imprez kulturalnych, rekreacyjnych i sportowych do promocji NSZZ „Solidarność”,

c) akcje plakatowe, ulotkowe, informacyjne prowadzone przez NSZZ „Solidarność”

d) współpraca z organizacjami zakładowymi i międzyzakładowymi oraz Sekcją Krajową Oświaty i wychowania,

e) pozyskiwanie nowych członków i inicjowanie powstawania nowych organizacji zakładowych

7. Szkolenia członków Związku.

a) przygotowanie długofalowego planu szkoleń,

b) organizacja konferencji, sympozjów i seminariów,

c) porady i doradztwo,

8. Udział w projektach i programach finansowanych ze środków zewnętrznych.

9. Przygotowywanie opinii dotyczących projektów aktów prawnych.

a) dotyczących projektów zmian w zapisach Karty Nauczyciela i ustawie o systemie oświaty, oraz rozporządzeniach wykonawczych,

b) przygotowywanych przez jednostki samorządu terytorialnego

10. Pomoc najbardziej potrzebującym poprzez prowadzenie różnych form działalności charytatywnej.

a) inicjowanie pomocy materialnej i rzeczowej,

b) domaganie się, aby darmowe podręczniki były dla wszystkich uczniów we wszystkich typach szkół,

b) domaganie się, aby przy podziale subwencji oświatowej, w algorytmie, w większym zakresie uwzględniany był wskaźnik zamożności gmin i powiatów,

c) przy podziale środków na wyprawkę szkolną uwzględniać wskaźnik zamożności poszczególnych jednostek samorządu terytorialnego,

d) walka z biedą i ubóstwem,

11. Organizowanie i wspieranie działań na rzecz rekreacji, sportu, turystki i aktywnego wypoczynku.

 

Opracował: Mirosław Hartung

 

Białystok, 30 czerwca 2014 roku

TOP