DESIGNED BY MIXWEBTEMPLATES

. Posted in Prawo oświatowe

Najważniejsze zmiany:

-  W roku szkolnym 2016/2017 zniesiony zostanie obowiązkowy sprawdzian szóstoklasisty.

- Od roku szkolnego 2017/2018 Centralna Komisja Egzaminacyjna będzie udostępniać szkołom testy diagnostyczne, z których będą one mogły korzystać w celu wstępnej oceny poziomu wiedzy i umiejętności uczniów rozpoczynających kolejny etap edukacji (gimnazjum).

- Od 2017 r. zdający będą mogli odwołać się od wyników części pisemnej egzaminów: maturalnego i potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie.

- Od roku szkolnego 2015/2016 osoby zadające egzamin maturalny i potwierdzający kwalifikacje w zawodzie, a od roku szkolnego 2016/2017 także osoby zdające egzamin gimnazjalny – podczas wglądu do swoich prac egzaminacyjnych – będą mogły je fotografować. Zgodnie z projektem noweli, dyrektor okręgowej komisji egzaminacyjnej do weryfikacji pracy będzie miał obowiązek wyznaczyć innego egzaminatora niż ten, który pracę sprawdzał i oceniał.

- Ze środków dotacji celowej przekazanej na kolejny rok szkolny refundowany będzie zakup podręczników, materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych dla uczniów niepełnosprawnych, w sytuacji kiedy orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wpłynie po 30 września. W przypadku uczniów niepełnosprawnych, mających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, możliwe będzie sfinansowanie z dotacji celowej zakupu sprzętu lub oprogramowania, które umożliwią odczyt w postaci elektronicznej zakupionych podręczników, materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych.

- Terminy postępowania rekrutacyjnego i uzupełniającego na rok szkolny 2017/2018 i następne lata szkolne, a także terminy składania dokumentów do szkół i przedszkoli, będą ustalane przez organy prowadzące lub kuratora oświaty.

- Od roku szkolnego 2016/2017 możliwe będzie dostosowanie form i metod kształcenia do potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych uczniów mających trudności adaptacyjne i komunikacyjne związane z wcześniejszym kształceniem za granicą.

- Doprecyzowano oraz ujednolicono zasady udzielania i rozliczania dotacji wypłacanych z budżetu samorządu przedszkolom, szkołom i innym placówkom oświatowym (wskazano m.in. sposób obliczania wysokości dotacji).

- Wygaszenie z dniem 1 września 2018 r. szkół pomaturalnych: bibliotekarskich i animatorów kultury.

Ustawa wchodzi w życie 1 września 2016 r., z wyjątkami:

Art. 6 wchodzi w życie z dniem 12 lipca 2016 r. z mocą od dnia 15 stycznia 2016 r.; art. 1 pkt 60 lit. a i b, pkt 63 lit. a i b, art. 9 ust. 3 i art. 23, wchodzi w życie z dniem 12 lipca 2016 r.; art. 1 pkt 6, pkt 8 lit. b, pkt 16 lit. b i c, pkt 26 lit. b, pkt 27–29, pkt 31 lit. a, pkt 54, pkt 64, pkt 67, pkt 68, pkt 72–76, art. 11, art. 13, art. 14, art. 18, art. 24–26, art. 29, art. 30 oraz art. 32 pkt 3 wchodzą w życie z dniem 26 lipca 2016 r.; art. 1 pkt 1 lit. c, pkt 4 lit. b, pkt 16 lit. a, pkt 53, pkt 60 lit. c, pkt 62, pkt 63 lit. c, pkt 66, pkt 69–71, pkt 77–79, art. 2 pkt 1, art. 3, art. 4, art. 5 pkt 4 lit. b, art. 7 pkt 1, art. 20 oraz art. 28 wchodzą w życie z dniem 1 stycznia 2017 r.; art. 1 pkt 1 lit. a, pkt 35 i pkt 38, wchodzą w życie z dniem 1 września 2018 r.

Informacja ze strony: www.men.gov.pl

 

http://www.solidarnosc.org.pl/edukacja/oswiata/attachments/2605_zmiana_uoso.pdf

Super User. Posted in Prawo oświatowe

„Solidarność” oświatowa w Białymstoku zrzesza obok nauczycieli także pracowników administracji i obsługi szkół. Mając na uwadze warunki płacy tej grupy pracowników, od lat nieodmiennie występujemy do wszystkich samorządów terytorialnych prowadzących szkoły i placówki oświatowe o zagwarantowanie w budżetach JST środków finansowych
na podwyżki płac pracowników administracji i obsługi szkół. Monitujemy także o to przy każdej okazji – np. przy rozmowach dotyczących regulaminów wynagradzania nauczycieli.
Reakcje samorządów były różne. Niektóre uwzględniały nasze wnioski, inne nawet nie odpowiadały na pisma!
Bardzo wielu pracowników obsługi otrzymuje wynagrodzenia na poziomie płacy minimalnej, co nie pozwala ich rodzinom na normalne funkcjonowanie wobec ciągłych podwyżek cen energii, czynszu, transportu itd., a szczególnie żywności. Dlatego ciągle pamiętamy o tej grupie zawodowej.

Super User. Posted in Prawo oświatowe

Marzec – kwiecień to czas opiniowania arkuszy organizacyjnych szkół przez rady pedagogiczne, które następnie zostaną zaniesione przez dyrektorów do zatwierdzenia przez organy prowadzące szkoły.
Art. 41 ust. 2 punkt 1) ustawy o systemie oświaty mówi, że rada pedagogiczna opiniuje w szczególności: „organizację pracy szkoły lub placówki, w tym tygodniowy rozkład zajęć edukacyjnych, oraz organizację kwalifikacyjnych kursów zawodowych, jeżeli szkoła lub placówka takie kursy prowadzi”.

TOP