DESIGNED BY MIXWEBTEMPLATES

Informacje o NSZZ „Solidarność”

Super User. Posted in Prawo związkowe

Najważniejszym dokumentem związku jest Statut NSZZ „Solidarność”.

Zawiera on cele i zadania Związku, strukturę organizacyjną, władze Związku, zasady ich powoływania, prawa i obowiązki członków Związku, zasady dotyczące organizacji akcji strajkowych, źródła finansowania działalności Związku, zasady uchwalania i zmian statutu.

 NSZZ „Solidarność” opiera swoje działania na gruncie etyki chrześcijańskiej i katolickiej nauki społecznej.

Terenem działania Związku jest obszar RP, może on także prowadzić działalność w zagranicznych jednostkach organizacyjnych zakładów pracy. Siedzibą władz krajowych jest Gdańsk. Związek zrzesza pracowników zatrudnionych na podstawie umowy o pracę (także spółdzielczej umowy o pracę ),  uczniów przyzakładowych szkół zawodowych świadczących pracę na rzecz zakładu pracy lub pobierających naukę zawodu, osoby wykonujące pracę nakładczą. Członkami Związku mogą być bezrobotni, emeryci i renciści oraz osoby odbywające zastępczą służbę wojskową.

Celem Związku jest obrona praw, godności i interesów pracowniczych członków związku, m.in.: ochrona interesów zdrowotnych, materialnych, socjalnych i kulturalnych członków oraz ich rodzin, zabezpieczenie praw pracowniczych w zakresie wykonywanej pracy zawodowej, wynagrodzenia, warunków socjalno-bytowych oraz bezpieczeństwa i higieny pracy; podejmowanie starań o zharmonizowanie prawidłowego działania zakładu pracy z interesami pracowników.

Członkowie Związku zrzeszają się na zasadzie terytorialno - branżowej.

Podstawową jednostką organizacyjną Związku jest organizacja zakładowa (międzyzakładowa) zrzeszająca pracowników zatrudnionych w danym zakładzie pracy bez względu na zawód. Status organizacji zakładowej posiada również międzyzakładowa organizacja związkowa zrzeszająca członków Związku zatrudnionych w miejscach pracy nieobjętych działalnością zakładowej organizacji Związkowej. Zakładowa organizacja związkowa w miarę potrzeby tworzy niższe ogniwa, a w szczególności organizacje wydziałowe (oddziałowe) i koła.

Podstawową jednostką terytorialną Związku jest region. W ramach Związku na szczeblach regionalnym i krajowym mogą istnieć struktury branżowe, zawodowe, problemowe.

Więcej informacji w materiale w załączniku.

TOP