DESIGNED BY MIXWEBTEMPLATES

Marek. Posted in Aktualności

Zapraszamy Członków Związku na pielgrzymkę

do Częstochowy

połączoną z jednodniową wycieczką
w dniach: 30 czerwca – 2 lipca 2017 r.

Program:

30 czerwca 2017 r.

Super User. Posted in Aktualności

Marek. Posted in Aktualności

( od 23.01.2017r. do 5.02.2017r.)

 

PRZYJMUJEMY od poniedziałku do piątku

 w godz. 10.00 - 14.00

Marek. Posted in Aktualności

Warszawa, 12.01.2017 r.

 

 

KOMUNIKAT

Krajowej Sekcji Oświaty i Wychowania NSZZ „Solidarność”

z obrad Prezydium Rady KSOiW NSZZ „Solidarność”

w Warszawie w dniach 11-12 stycznia br.

 

Prezydium KSOiW NSZZ „Solidarność” przygotowało propozycję znaczącego wzrostu wynagrodzeń nauczycieli i zmian w systemie wynagradzania pracowników administracji oraz obsługi szkół i placówek oświatowych. Zostanie ona przedstawiona
na spotkaniu Zespołu do spraw Statusu Zawodowego Pracowników Oświaty 12 stycznia br.

Od listopada 2016 r. trwają prace Zespołu do spraw Statusu Zawodowego Pracowników Oświaty. W skład Zespołu wchodzą przedstawiciele rządu RP, korporacji samorządowych
i reprezentatywnych związków zawodowych zrzeszających pracowników oświaty.

W ramach Zespołu pracuje pięć grup roboczych:

1.      Finansowanie oświaty.

2.      Wynagrodzenia nauczycieli oraz innych pracowników oświaty.

3.      Awans zawodowy nauczycieli.

4.      Czas i warunki pracy nauczycieli.

5.      Status zawodowy pracownika placówki oświatowej.

Krajowa Sekcja Oświaty i Wychowania NSZZ „Solidarność” zgłosiła  priorytety tematów
do omówienia na spotkaniach poszczególnych grup roboczych. Znalazły się w nich m.in.:

        -  zwiększenie nakładów  na edukację,

        - większe wsparcie finansowe dla małych szkół,

 - określenie systemu (planu) znaczących podwyżek wynagrodzeń nauczycieli na najbliższe lata,

-  wprowadzenie standardów edukacyjnych w tym maksymalnej liczby uczniów w oddziałach,

-  określenie wysokości odpisu na pomoc zdrowotną nauczycieli,

- wprowadzenie zasad wynagradzania nauczycieli za realizację zajęć pozalekcyjnych w kontekście zmiany zapisu art. 42 ust. 2 Karty Nauczyciela  w zaproponowanej przez NSZZ „Solidarność” treści., 

- przejrzyste zasady naliczania środków finansowych na wynagrodzenia dla pracowników administracji i obsługi w części oświatowej subwencji ogólnej,

- określenie poziomu składników wynagrodzenia  pracowników administracji i obsługi bez konieczności wypłacania dodatków wyrównawczych, „wyjęcie” dodatku za wysługę lat  z minimalnego ustawowego wynagrodzenia,

-   wprowadzenie i określenie czasu pracy tzw. nauczycieli specjalistów do Karty Nauczyciela oraz  standardów zatrudniania nauczycieli bibliotekarzy,

- przywrócenie obowiązywania Karty Nauczyciela w placówkach opiekuńczo-wychowawczych.

12 stycznia br. wspólnie obradować będą grupy robocze ds. finansowania oświaty oraz wynagradzania nauczycieli i innych pracowników oświaty, natomiast 20 stycznia br. odbędzie się spotkanie grupy roboczej ds. awansu zawodowego.

 

                                                                       Rzecznik prasowy KSOiW NSZZ „S”

                                                                            Wojciech Jaranowski

TOP