DESIGNED BY MIXWEBTEMPLATES

Marek. Posted in Aktualności

Oferta szkoleniowa

 Temat: Nauczyciel kontraktowy na ścieżce awansu zawodowego

 Cele:

o      wyposażenie uczestników w niezbędną wiedzę i  umiejętności związane z realizacją procedur awansu zawodowego nauczycieli kontraktowych na mianowanych

o  doskonalenie umiejętności stosowania  przepisów prawa oświatowego w związku z procedurami awansu zawodowego nauczycieli

 Przewidywane efekty:

Uczestnik będzie:

o  znał i rozumiał zadania nauczyciela  związane z procedurami awansu zawodowego nauczycieli kontraktowych na mianowanych  zapisane w prawie oświatowym,

o  znał kalendarz ważnych terminów,

o  potrafił napisać  sprawozdanie z planu rozwoju zawodowego tak, aby dyrektor nie miał podstaw do jego odrzucenia,

o  miał pewność, że dokumentacja złożona do komisji egzaminacyjnej   jest  kompletna i odpowiada aktualnym wymaganiom prawnym,

o  przygotowany do odpowiedzi na pytania komisji egzaminacyjnej

o  znał różne formy prezentacji swojego dorobku zawodowego na stopień nauczyciela mianowanego,

Termin i miejsce  realizacji szkolenia:

o  9 maja 2017 r. godz. 14.00 -17.00, sala konferencyjna Zarządu Regionu Podlaskiego, ul. Suraska 1  (III piętro)

Metody:

o  wykład (prezentacje)

o  ćwiczenia ( warsztaty, dyskusja)

 Formy pracy:

o  indywidualna

o  grupowa

 Środki dydaktyczne:

o  wideoprojektor, prezentacja multimedialna

o  Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 1 marca 2013 r. w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli  (Dz. U. z dnia 26 marca 2013 r.), Karta Nauczyciela  rozdział   3a  Awans zawodowy nauczycieli

 Osoba prowadząca:

o  Urszula Roman

Członek NSZZ „Solidarność”, trener warsztatowy, edukator, nauczyciel dyplomowany, ekspert ds. awansu zawodowego nauczycieli, trener programu „Ekspert”.

Marek. Posted in Aktualności

Oferta szkoleniowa

 Temat: Nauczyciel mianowany na ścieżce awansu zawodowego

 Cele:

o  wyposażenie uczestników w niezbędną wiedzę i  umiejętności związane z realizacją procedur awansu zawodowego nauczycieli mianowanych na dyplomowanych

o  doskonalenie umiejętności stosowania  przepisów prawa oświatowego w związku
z procedurami awansu zawodowego nauczycieli

 Przewidywane efekty:

Uczestnik będzie:

o   znał i rozumiał zadania nauczyciela  związane z procedurami awansu zawodowego nauczycieli  mianowanych na dyplomowanych zapisane w prawie oświatowym,

o   znał kalendarz ważnych terminów,

o   potrafił napisać  sprawozdanie z planu rozwoju zawodowego tak, aby dyrektor
nie miał podstaw do jego odrzucenia,

o   miał pewność, że dokumentacja złożona do komisji kwalifikacyjnej ( „teczka”) 
jest  kompletna i odpowiada aktualnym wymaganiom prawnym,

o   przygotowany do odpowiedzi na pytania komisji  kwalifikacyjnej

o   znał  zasady przygotowania opisu  i analizy oraz studium przypadku tak,
by  wykazać realizację wymagań 
na stopień nauczyciela dyplomowanego.

Termin i miejsce szkolenia:

o   10 maja 2017 r. godz. 14.00 -17.00, sala konferencyjna Zarządu Regionu Podlaskiego, ul. Suraska 1  (III piętro)

 Metody:

o   wykład (prezentacje)

o   ćwiczenia ( warsztaty, dyskusja)

 Formy pracy:

o   indywidualna

o   grupowa

 Środki dydaktyczne:

o   wideoprojektor, prezentacja multimedialna

o   Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej   z dnia 1 marca 2013 r. w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli  (Dz. U. z dnia 26 marca 2013 r.), Karta Nauczyciela  rozdział   3a  Awans zawodowy nauczycieli

Osoba prowadząca:

o   Urszula Roman

Członek NSZZ „Solidarność”, trener warsztatowy, edukator, nauczyciel dyplomowany, ekspert ds. awansu zawodowego nauczycieli, trener programu „Ekspert”.

Marek. Posted in Aktualności

 

 Oferta szkoleniowa

 Temat: Komunikacja interpersonalna 

 

Termin i czas realizacji szkolenia:

 - 26 – 27 kwietnia  2017 r.  godz. 9.00 – 15.00

 Miejsce:

 -  Siedziba PIP,  Białystok, ul. Fabryczna 2, sala konferencyjna II piętro

 Osoba prowadząca:

 -  Maria Kościńska – trener Komisji Krajowej  NSZZ „Solidarność”

 Liczba miejsc: 25

 Zapisy w siedzibie Solidarności (ul. Suraska 1/1) lub telefonicznie , mailowo                         

                                                                                                                                                                                                                                                       Zapraszamy

 

Marek. Posted in Aktualności

Warszawa, 22.03.2017 r.

 KOMUNIKAT

 Krajowej Sekcji Oświaty i Wychowania NSZZ „Solidarność”

 z obrad Prezydium Rady KSOiW w dniach 21-22 marca br.

 i spotkania z Prezydium Komisji Krajowej NSZZ „Solidarność”

NSZZ „Solidarność” nie popiera akcji protestacyjnej zapowiadanej na 31 marca br., ponieważ Krajowa Sekcja Oświaty i Wychowania NSZZ  „Solidarność” nadal jest w trakcie  negocjacji  z rządem RP i oczekuje realizacji ustaleń w sprawie podwyżek płac w oświacie ze spotkania z premier Beatą Szydło w listopadzie ub. roku.  

 W trakcie negocjacji NSZZ „Solidarność” sprzeciwiła się  pomysłowi wprowadzenia kolejnych stopni awansu zawodowego. Prezydium Komisji Krajowej NSZZ „Solidarność” zadeklarowało, że będzie wspierało działania Krajowej Sekcji Oświaty i Wychowania.

 Krajowa Sekcja Oświaty i Wychowania NSZZ „Solidarność” nie popiera zapowiadanego na 31 marca br. protestu.  NSZZ „Solidarność” ma inne postulaty i prowadzi negocjacje z rządem RP na temat podwyżek płac w oświacie i statusu zawodowego nauczycieli oraz innych pracowników oświaty. Zgodnie z obowiązującym prawem, osoby ze szkół objętych strajkiem, które nie przystąpią do niego, nie mogą mieć potrąconego wynagrodzenia za dzień 31 marca br. 

 W listopadzie ub. roku podczas pierwszego spotkania Prezydium KSOiW z premier Beatą Szydło ustalono, że po pierwszym kwartale 2017 r. rząd RP przedstawi drogę dojścia do wyższych płac w oświacie. Prezydium KSOiW oczekuje od rządu realizacji postulatów płacowych zgłoszonych przez NSZZ „Solidarność” i wprowadzenia korzystnych zmian w systemie wynagradzania nauczycieli oraz pracowników niepedagogicznych.

 Kończą się prace Zespołu do spraw Statusu Zawodowego Pracowników Oświaty. Podczas prac grup roboczych przedstawiciele NSZZ „Solidarność” zgłosili szereg korzystnych propozycji w sprawie wynagrodzeń, warunków pracy itd. Z krytyką naszego Związku spotkały się propozycje MEN, np. wprowadzenia kolejnych stopni awansu zawodowego lub powiązania oceny pracy nauczycieli z wysokością ich wynagrodzenia. Przedstawiciele KSOiW, biorący udział w spotkaniach, zgłaszali także zastrzeżenia odnośnie organizacji prac grup roboczych, m.in. brak uzgodnień w sprawie zmian terminów spotkań, nieterminowe przesyłanie materiałów roboczych. Uniemożliwiło to udział  naszych przedstawicieli w pracach grupy w dniu 6 marca br.

 Podczas spotkania Prezydium KSOiW z Prezydium Komisji Krajowej przewodniczący KK Piotr Duda zadeklarował, że Komisja Krajowa NSZZ „Solidarność” będzie wspierała działania Krajowej Sekcji Oświaty i Wychowania w rozmowach z rządem RP i innych działaniach w kierunku wzrostu wynagrodzeń pracowników oświaty i wprowadzenia korzystnych zmian w statusie zawodowym nauczyciela.

 W związku z rozpowszechnianymi nieprawdziwymi informacjami dotyczącymi kwestii wynagradzania i statusu nauczycieli bibliotekarzy oraz nauczycieli specjalistów (pedagogów, psychologów, logopedów) Prezydium KSOiW informuje, że przepisy w zakresie obejmowania tych nauczycieli Kartą Nauczyciela i źródła finansowania nie zmieniły się i nie są planowane zmiany w tym zakresie. Wnioskiem przedstawicieli NSZZ „Solidarność” podczas rozmów w MEN było ujednolicenie i zapisanie w Karcie Nauczyciela pensum nauczycieli specjalistów
do 20 godzin tygodniowo. Więcej na ten temat na stronie KSOiW: www.solidarnosc.org.pl/oswiata/

 

Rzecznik prasowy KSOiW NSZZ „S”

Wojciech Jaranowski

Marek. Posted in Aktualności

22 marca 2017r. odbyło się szkolenie dla przewodniczących kół OM NSZZ "Solidarność" POiW w Białymstoku z zakresu dokumentów składających się na arkusz organizacji szkoły. Dzięki uprzejmości Pani Kurator szkolił nas Pan Marek Błaszczak były kurator z Lublina. Przedstawił bardzo sprawnie najistotniejsze informacje niezbędne do wydania opinii na temat arkuszy organizacyjnych szkół. Po zmianie ustaw oświatowych związki zawodowe mają prawo do wydawania takich opinii w terminie do 19 kwietnia.  Mamy na to 10 dni. Przed nami więc spore wyzwanie. Dzięki przekazanej wiedzy przez Pana Marka Błaszczaka mamy szansę poradzić sobie z tym obowiązkiem.

Marek. Posted in Aktualności

Szkolenie dla przewodniczących Kół w przedszkolach, szkołach i innych placówkach oświatowych

Temat: Opiniowanie arkusza organizacyjnego

 

Termin i czas realizacji szkolenia:

   22 marca 2017 r., godz. 15.00 – 18.00

Miejsce:

         Siedziba NSZZ „Solidarność,  Białystok, ul. Suraska 1, III pietro

Osoba prowadzAca:

 Marek Błaszczyk  Kuratorium Oświaty w Lublinie

 

TOP