DESIGNED BY MIXWEBTEMPLATES

Marek. Posted in Aktualności

     Warszawa, 5.04.2017 r.

 

 

KOMUNIKAT

Krajowej Sekcji Oświaty i Wychowania NSZZ „Solidarność”

z nadzwyczajnych obrad  Rady KSOiW

i spotkania z minister Anną Zalewską 5 kwietnia 2017 r. w Warszawie

 

Rada KSOiW NSZZ „Solidarność” podsumowała I etap prac Zespołu do spraw statusu zawodowego pracowników oświaty. Premier Beata Szydło przedstawi drogę dojścia do wyższych płac w oświacie w drugiej połowie kwietnia br. – zapewniła minister edukacji Anna Zalewska, która była gościem podczas obrad Rady KSOiW.

4 kwietnia odbyło się plenarne posiedzenie Zespołu do spraw statusu zawodowego pracowników oświaty. Ministerstwo przygotowało zestaw  postulatów i propozycji zmian w prawie oświatowym, zgłoszonych przez wszystkie strony uczestniczące w pracach Zespołu (strona rządowa, korporacje samorządowe i związki zawodowe). Wśród tych postulatów są propozycje NSZZ „Solidarność”, które wstępnie uzyskały akceptację Ministerstwa Edukacji Narodowej, m.in. powiązanie płacy nauczycieli ze  średnim wynagrodzeniem w gospodarce narodowej i określenie w ustawie-Karta Nauczyciela pensum nauczycieli specjalistów (pedagogów, psychologów, logopedów).

 Rząd RP ma przedstawić harmonogram realizacji podwyżek płac w oświacie do 2020 r. w drugiej połowie kwietnia br. Jest to efekt spotkania Prezydium KSOiW NSZZ „Solidarność” z premier Beatą Szydło kilka miesięcy temu.

Pani minister Anna Zalewska poinformowała, że resort edukacji pracuje nad nową ustawą o finansowaniu oświaty. Nowe regulacje w tym zakresie mają ratować cztery tysiące „małych szkół”, wzmacniać jednozmianowość, promować mniej liczne oddziały szkolne.

Podczas spotkania z panią minister dyskutowano o procedurach opiniowania przez kuratoria i związki zawodowe arkuszy organizacyjnych. MEN jednoznacznie stwierdza, że związki zawodowe mają prawo opiniować arkusze już w kwietniu tego roku, a nie dopiero od września br. jak interpretowały zapisy ustawowe w tej kwestii niektóre jednostki samorządu terytorialnego.

MEN i kuratoria oświaty będą monitorować zatrudnianie nauczycieli, zwłaszcza z wygaszanych gimnazjów.

Minister Anna Zalewska odniosła się także do procedury przeprowadzania konkursów na dyrektorów szkół. Zdaniem MEN w konkursach mogą brać udział tylko przedstawiciele trzech reprezentatywnych central związkowych (NSZZ „S”, OPZZ i Forum Związków Zawodowych), w każdym konkursie po jednym przedstawicielu każdej z tych central. Ostatnio w niektórych samorządach zdarzały się sytuacje nadreprezentatywności przedstawicieli Forum Związków Zawodowych w składach komisji konkursowych. Pani minister zadeklarowała, że tę sprawę omówi z kierownictwem Forum Związków Zawodowych.

Podczas spotkania poruszono także problem funkcjonowania szkół niepublicznych, przywrócenia obowiązywania Karty Nauczyciela w placówkach opiekuńczo-wychowawczych oraz doprecyzowania przepisu art. 42 Karty Nauczyciela w celu wyeliminowania nadużyć związanych ze zmuszaniem nauczycieli do realizacji nieodpłatnych zajęć edukacyjnych.

 

                                                                       Rzecznik prasowy KSOiW NSZZ „S”

                                                                            Wojciech Jaranowski


Marek. Posted in Aktualności

21 marca 2017r. w Pałacu Prezydenckim w Warszawie odbyło się uroczyste podsumowanie IX edycji Konkursu „Pracodawca Przyjazny Pracownikom”. Prezydent  Andrzej Duda, który objął patronatem to przedsięwzięcie, wraz z Przewodniczącym NSZZ "Solidarność" Piotrem Dudą wręczył 22 firmom-laureatom statuetki i certyfikat „Pracodawca Przyjazny Pracownikom". Podczas  uroczystości prezydent przypomniał, że nagrody dla pracodawców przyjaznych pracownikom wymyśliła w 2007 r. NSZZ „Solidarność” i przedstawiła jako propozycję honorowania pracodawców ówczesnemu prezydentowi prof. Lechowi Kaczyńskiemu.
- Uważam, że był to doskonały pomysł, aby właśnie do prezydenta RP zwrócić się o objęcie tej nagrody honorowym patronatem. Nabiera ona przez to dodatkowego waloru – powiedział Andrzej Duda. Prezydent wyraził też satysfakcję i podziękowanie dla prezydentów za to, że od początku, nieprzerwanie utrzymany został prezydencki patronat nad nagrodami.

Certyfikaty otrzymali  pracodawcy, którzy wyróżniają się stosowaniem dobrych praktyk przy przestrzeganiu prawa pracy. Elementami oceny były: stabilność zatrudnienia, przestrzeganie zasad bezpieczeństwa i higieny pracy oraz prawa do zrzeszania się w związki zawodowe. Wyróżnione firmy przodują pod względem zawierania układów zbiorowych pracy, zatrudniania pracowników na czas nieokreślony, funkcjonowania rad pracowniczych, szanują prawa pracowników i prowadzą dialog społeczny wewnątrz zakładu.

Prezydent  Andrzej Duda dziękując i gratulując nagrodzonym, powiedział, że jest to świadectwo jakości i konkurencyjności nagrodzonych firm na nowoczesnym rynku gospodarczym. Wyróżnił szczególnie białostockich pracodawców jako najliczniejszą grupę wśród laureatów.

Wśród 22 laureatów z całej Polski aż 6 stanowią pracodawcy z Białegostoku. Decyzję o wytypowaniu ich do konkursu podjęły załogi. Do Komisji Międzyzakładowej NSZZ „Solidarność” Pracowników Oświaty i Wychowania w Białymstoku wpłynęło 6 wniosków z placówek oświatowych, które zostały wysłane do Komisji Krajowej. Pięć z nich otrzymało akceptację i dyrektorzy mogli odebrać te tytuły i certyfikaty z rąk Prezydenta.


Laureaci konkursu z Białegostoku:

1.  Przedszkole Samorządowe nr 22 w Białymstoku
2.  Szkoła Podstawowa nr 11 z Oddziałami Integracyjnymi im. Kornela Makuszyńskiego w
     Białymstoku
3. Przedszkole Samorządowe nr 58 Integracyjne im. Jana Wilkowskiego w Białymstoku
4. Publiczne Gimnazjum nr 6 z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Seweryna Nowakowskiego 
    w Białymstoku
5. Szkoła Podstawowa nr 21 im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Białymstoku
 Jako szóstemu z naszego miasta certyfikat przyznano również Samodzielnemu Publicznemu Zakładowi Opieki Zdrowotnej Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego w Białymstoku.

Jesteśmy z nich dumni. To dzięki „Solidarności” tacy pracodawcy mogą zostać wyróżnieni przez Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej. Cieszymy się, że mamy w Białymstoku tak wielu wzorowych Zarządców.  Na tle całej Polski wypadliśmy doskonale. Wymagało to wiele pracy, zaangażowania, ale także obiektywnego spojrzenia na pracę placówek, w których działa Solidarność. To ci najlepsi zyskali uznanie swoich podwładnych i to oni właśnie chcieli, aby ich dyrektorzy zostali wyróżnieni. To wielki zaszczyt dla Białegostoku, doskonała promocja Miasta i Naszego Związku „Solidarność”. To także zachęta dla pozostałych pracodawców, aby starali się o taki certyfikat.  Liczymy, że w kolejnych edycjach będziemy nadal liderami przyjaznych firm dla swoich pracowników i Białystok otrzyma kolejne nagrody.

                                                                                                                     Agnieszka Małgorzata Rzeszewska
                                                                                                                           Przewodnicząca RSOiW
                                                                                                                       NSZZ „Solidarność” w Białymstoku

GALERIA ZDJĘĆ

Marek. Posted in Aktualności

 Szkolenie dla przewodniczących Kół w przedszkolach, szkołach i innych placówkach oświatowych

Temat: Opiniowanie arkusza organizacyjnego

Osoba prowadząca:

-  Marek Błaszczyk  Kuratorium Oświaty w Lublinie

 

GALERIA ZDJĘĆ

Marek. Posted in Aktualności

Oferta szkoleniowa

 Temat: Nauczyciel kontraktowy na ścieżce awansu zawodowego

 Cele:

o      wyposażenie uczestników w niezbędną wiedzę i  umiejętności związane z realizacją procedur awansu zawodowego nauczycieli kontraktowych na mianowanych

o  doskonalenie umiejętności stosowania  przepisów prawa oświatowego w związku z procedurami awansu zawodowego nauczycieli

 Przewidywane efekty:

Uczestnik będzie:

o  znał i rozumiał zadania nauczyciela  związane z procedurami awansu zawodowego nauczycieli kontraktowych na mianowanych  zapisane w prawie oświatowym,

o  znał kalendarz ważnych terminów,

o  potrafił napisać  sprawozdanie z planu rozwoju zawodowego tak, aby dyrektor nie miał podstaw do jego odrzucenia,

o  miał pewność, że dokumentacja złożona do komisji egzaminacyjnej   jest  kompletna i odpowiada aktualnym wymaganiom prawnym,

o  przygotowany do odpowiedzi na pytania komisji egzaminacyjnej

o  znał różne formy prezentacji swojego dorobku zawodowego na stopień nauczyciela mianowanego,

Termin i miejsce  realizacji szkolenia:

o  9 maja 2017 r. godz. 14.00 -17.00, sala konferencyjna Zarządu Regionu Podlaskiego, ul. Suraska 1  (III piętro)

Metody:

o  wykład (prezentacje)

o  ćwiczenia ( warsztaty, dyskusja)

 Formy pracy:

o  indywidualna

o  grupowa

 Środki dydaktyczne:

o  wideoprojektor, prezentacja multimedialna

o  Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 1 marca 2013 r. w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli  (Dz. U. z dnia 26 marca 2013 r.), Karta Nauczyciela  rozdział   3a  Awans zawodowy nauczycieli

 Osoba prowadząca:

o  Urszula Roman

Członek NSZZ „Solidarność”, trener warsztatowy, edukator, nauczyciel dyplomowany, ekspert ds. awansu zawodowego nauczycieli, trener programu „Ekspert”.

Marek. Posted in Aktualności

Oferta szkoleniowa

 Temat: Nauczyciel mianowany na ścieżce awansu zawodowego

 Cele:

o  wyposażenie uczestników w niezbędną wiedzę i  umiejętności związane z realizacją procedur awansu zawodowego nauczycieli mianowanych na dyplomowanych

o  doskonalenie umiejętności stosowania  przepisów prawa oświatowego w związku
z procedurami awansu zawodowego nauczycieli

 Przewidywane efekty:

Uczestnik będzie:

o   znał i rozumiał zadania nauczyciela  związane z procedurami awansu zawodowego nauczycieli  mianowanych na dyplomowanych zapisane w prawie oświatowym,

o   znał kalendarz ważnych terminów,

o   potrafił napisać  sprawozdanie z planu rozwoju zawodowego tak, aby dyrektor
nie miał podstaw do jego odrzucenia,

o   miał pewność, że dokumentacja złożona do komisji kwalifikacyjnej ( „teczka”) 
jest  kompletna i odpowiada aktualnym wymaganiom prawnym,

o   przygotowany do odpowiedzi na pytania komisji  kwalifikacyjnej

o   znał  zasady przygotowania opisu  i analizy oraz studium przypadku tak,
by  wykazać realizację wymagań 
na stopień nauczyciela dyplomowanego.

Termin i miejsce szkolenia:

o   10 maja 2017 r. godz. 14.00 -17.00, sala konferencyjna Zarządu Regionu Podlaskiego, ul. Suraska 1  (III piętro)

 Metody:

o   wykład (prezentacje)

o   ćwiczenia ( warsztaty, dyskusja)

 Formy pracy:

o   indywidualna

o   grupowa

 Środki dydaktyczne:

o   wideoprojektor, prezentacja multimedialna

o   Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej   z dnia 1 marca 2013 r. w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli  (Dz. U. z dnia 26 marca 2013 r.), Karta Nauczyciela  rozdział   3a  Awans zawodowy nauczycieli

Osoba prowadząca:

o   Urszula Roman

Członek NSZZ „Solidarność”, trener warsztatowy, edukator, nauczyciel dyplomowany, ekspert ds. awansu zawodowego nauczycieli, trener programu „Ekspert”.

Marek. Posted in Aktualności

 

 Oferta szkoleniowa

 Temat: Komunikacja interpersonalna 

 

Termin i czas realizacji szkolenia:

 - 26 – 27 kwietnia  2017 r.  godz. 9.00 – 15.00

 Miejsce:

 -  Siedziba PIP,  Białystok, ul. Fabryczna 2, sala konferencyjna II piętro

 Osoba prowadząca:

 -  Maria Kościńska – trener Komisji Krajowej  NSZZ „Solidarność”

 Liczba miejsc: 25

 Zapisy w siedzibie Solidarności (ul. Suraska 1/1) lub telefonicznie , mailowo                         

                                                                                                                                                                                                                                                       Zapraszamy

 

TOP