DESIGNED BY MIXWEBTEMPLATES

Marek. Posted in Aktualności

 

       Miło nam poinformować Państwa, że w wyniku wyborów do władz Regionalnej Sekcji Oświaty i Wychowania NSZZ„Solidarność” w Białymstoku, na stanowisko Przewodniczącej Sekcji została ponownie wybrana pani Agnieszka Małgorzata Rzeszewska.

                                  Gratulujemy i życzymy kolejnych sukcesów w pracy związkowej.

 

 

       Powodzenia i sukcesów w pracy na nowym stanowisku, życzymy również naszej koleżance pani   Beacie Pietruszce. W wyniku konkursu przeprowadzonego 16.03.2018 r.  została ona wybrana na stanowisko Podlaskiego Kuratora Oświaty.

                                  Gratulujemy i życzymy owocnej współpracy z NSZZ "Solidarność".

 

 

 

 

 

 

Marek. Posted in Aktualności

Rozporządzenie ws. urlopów dla poratowania zdrowia podpisane.

 

Wydanie rozporządzenia przez ministra zdrowia, w porozumieniu z ministrem edukacji wiąże się z wejściem w życie od 1 stycznia tego roku ustawy o finansowaniu zadań oświatowych. Ustawa ta nowelizuje niektóre zapisy w ustawie Karta Nauczyciela, w tym dotyczące przyznawania nauczycielom urlopu dla poratowania zdrowia.

Opinia KSOiW do projektu rozporządzenia.

Rozporządzenie.

Marek. Posted in Aktualności

http://www.solidarnosc.org.pl/oswiata/images/2018/duze/dialog_d.jpg

Formuły uzgodnieniowej podczas prac Zespołu do spraw statusu zawodowego pracowników oświaty, powrotu do niezrealizowanych postulatów, a przede wszystkim zmiany systemu wynagradzania uwzględniającego znaczny wzrost płac nauczycieli oraz innych pracowników edukacji domagali się przedstawiciele Krajowej Sekcji Oświaty NSZZ "Solidarność" podczas inauguracji drugiego etapu prac Zespołu.

W samo południe 24 stycznia 2018 roku w Centrum Partnerstwa Społecznego Dialog im. A. Bączkowskiego zainaugurowany został przez minister edukacji narodowej drugi etap prac Zespołu ds. statusu zawodowego pracowników oświaty. Podczas swego wprowadzenia Anna Zalewska wyraziła duże zadowolenie z dotychczasowych prac i osiągnięć Zespołu, którym kieruje. Jednak przedstawiciele Krajowej Sekcji Oświaty i Wychowania NSZZ "Solidarność" wyrazili niezadowolenie z dotychczasowej współpracy.

Przypomniane zostało, że wiele ze zgłaszanych postulatów i uwag przez KSOiW NSZZ "Solidarność" nie zostało dotychczas uwzględnionych, inne z kolei nie były nawet brane pod uwagę i nierozpatrywane. W sposób zdecydowany przedstawiciele NSZZ "Solidarność" zapowiedzieli powrót do wcześniej zgłaszanych problemów. Stanowczo podkreślono, że nie zamierzamy przechodzić nad tym do porządku dziennego, choć zdawać sobie trzeba sprawę z utraty aktualności niektórych z nich. Prócz tego KSOiW NSZZ "Solidarność" zgłosiła nowe kluczowe tematy do omówienia podczas prac Zespołu i wyłonionych przy nim grup roboczych.

Przedstawiciele oświatowej "Solidarności" zgłosili krytyczne uwagi dotyczące formuły prac Zespołu. W imieniu KSOiW NSZZ "Solidarność" zgłoszone zostały oczekiwania dotyczące zmiany formuły prac Zespołu. Oczekujemy, że wspólnie wypracowane przez uczestników biorących udział w pracach (przedstawiciele central związkowych, poszczególnych ministerstw i korporacji samorządowych) koncepcje i ustalenia będą obowiązywały w trybie uzgodnień. Przy czym istotnym jest, żeby wdrażanie nowych zadań, zgodnie z przepisami o finansach publicznych, odbywało się z przekazaniem przez Rząd RP środków finansowych na nie. Wtedy nie będzie tylu niepotrzebnych nieporozumień między NSZZ "Solidarność" a jednostkami samorządu terytorialnego. Za niedopuszczalne również NSZZ "Solidarność" uznaje zmianę istotnych, z punktu widzenia pracowników, propozycji zawartych w projektach aktów prawnych dokonanych po procesie konsultacji społecznych, zwłaszcza po wyrażeniu opinii. To naszym zdaniem uwłacza idei dialogu społecznego.

Za zupełnie priorytetowy postulat, ponownie z naciskiem zgłoszony podczas tego spotkania, przedstawiciele NSZZ "Solidarność" uznali wypracowanie przez Zespół i wyrażenia zgody przez Rząd RP na nowy system wynagradzania nauczycieli. KSOiW NSZZ "Solidarność" od lat czyni starania dotyczące poprawy warunków ekonomicznych pracowników pedagogicznych. W ubiegłym roku zgłosiliśmy nawet założenia do przemodelowania systemu wynagradzania nauczycieli, zakładające automatyczny wzrost płac, które rosłyby równolegle ze wzrostem przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej. W ten sposób zbędna byłaby polityczna decyzja związana z uznaniem przez polityków i urzędników, a dotycząca ustalania wysokości kwoty bazowej obecnie kształtującej stawki wynagrodzenia nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego. Równocześnie w tym miejscu zgłoszone zostało oczekiwanie poprawy wynagrodzenia pracowników administracji i obsługi z uwzględnieniem bardziej sprawiedliwych zasad wynagradzania wśród tej kategorii pracowników.

Wobec toczących się czynności nad projektem rozporządzenia w sprawie oceny pracy nauczyciela minister Zalewska zaprosiła wszystkich do współpracy. Ponieważ nowy system oceniania budzi wiele niezadowolenia, ogłoszona została propozycja, by partnerzy społeczni samodzielnie opracowali i przygotowali projekt rozporządzenia. Na gotowe propozycje Ministerstwo Edukacji Narodowej oczekuje do 2 lutego. Ze swej strony zachęcamy struktury KSOiW NSZZ "Solidarność" do podjęcia tego trudu.

Niezmiernie pilną do poprawienia kwestią dotyczącą spraw pracowniczych, również zgłoszoną podczas tego posiedzenia (dosłownie i w przenośni) jest paląca potrzeba zmian związanych z projektami organizacyjnymi szkół i placówek oświatowych (arkuszy organizacyjnych). Jest to ważne tym bardziej, że wkrótce rozpoczną się prace dotyczące ruchu służbowego. NSZZ "Solidarność" widzi wiele nadużyć popełnianych przez dyrektorów i organy prowadzące, które obracają się przeciwko pracownikom.

Na zakończenie spotkania przedstawiciele MEN (dyr. A. Dakowicz) przedstawili założenia do zmian systemu dokształcania i doskonalenia nauczycieli oraz doradztwa metodycznego. Pokazu tych założeń dokonano w formie prezentacji multimedialnej. Przy okazji minister Zalewska złożyła obietnicę, że wkrótce zostanie ona przekazana wszystkim uczestnikom prac Zespołu. W prezentacji znajdują założenia projektowanych zmian kształcenia nauczycieli, które wymagają współpracy z Ministerstwem Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

KSOiW NSZZ "Solidarność" reprezentowali:

Zbigniew Świerczek, Jerzy Ewertowski, Roman Laskowski.

Informację sporządził Jerzy Ewertowski

TOP