DESIGNED BY MIXWEBTEMPLATES

Marek. Posted in Aktualności

Szkolenie „Rozwój Związku”

 W dniach: 24-25 maja 2018 r.  organizujemy szkolenie dla nowo wybranych  przewodniczących Kół w szkołach i placówkach oświatowych

Oferta szkolenia - otwórz

 

Marek. Posted in Aktualności

      Prezydium KSOiW omówiło plan działań Związku w sprawie realizacji postulatów NSZZ „Solidarność” kierowanych do Rządu RP. Nasz Związek wezwał Rząd RP do konstruktywnego dialogu ze stroną związkową. W przypadku braku satysfakcjonujących efektów negocjacji w terminie do 30 kwietnia 2018 r. nasz Związek podejmie akcję protestacyjną.

NSZZ „Solidarność” domaga się znaczącego wzrostu płac w oświacie oraz powiązania systemu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych we wszystkich typach szkół  i placówek z przeciętnym miesięcznym wynagrodzeniem w gospodarce narodowej.

Ponadto nasz Związek postuluje wzrost nakładów budżetowych na oświatę, poprawę systemu wynagradzania pracowników administracji i obsługi szkół i podwyższenie wynagrodzeń pracowników nadzoru pedagogicznego zatrudnionych w kuratoriach oświaty.  

Wprowadzenie niekorzystnych zmian ustawowych (m.in. dotyczących awansu zawodowego i oceny pracy nauczycieli),  brak postępów w rozmowach w sprawie podwyżek płac i nowego systemu wynagradzania nauczycieli powoduje niezadowolenie członków NSZZ „Solidarność”. Prezydium KSOiW opracowało harmonogram ewentualnych działań protestacyjnych.

Prezydium zaapelowało do wszystkich regionalnych sekcji oświaty i wychowania o pilne nawiązanie współpracy z kuratorami oświaty w celu wypracowania procedur opiniowania arkuszy organizacyjnych szkół i placówek oświatowych. Współpraca ta jest konieczna, aby opinie  struktur naszego Związku do arkuszy organizacyjnych docierały do organu nadzoru pedagogicznego i były brane pod uwagę przez ten organ.

Zgodnie z art. 56 ust.1 i 6 ustawy- Prawo Oświatowe  kurator oświaty ma prawo wydać szkole (placówce) lub organowi prowadzącemu polecenie, w drodze decyzji, o usunięcie uchybień jeśli prowadzą one działalność z naruszeniem przepisów oświatowych. Jeżeli szkoła lub placówka prowadzone przez jednostkę samorządu terytorialnego, a także sama jednostka samorządu terytorialnego, nie usunie uchybień,  organ sprawujący nadzór pedagogiczny zawiadamia o tym fakcie wojewodę sprawującego nadzór nad działalnością jednostek samorządu terytorialnego. 

Przepis ten może być stosowany także w przypadku nieprawidłowości w procedurze opiniowania arkuszy organizacyjnych szkół (placówek).

Prezydium KSOiW przypomina sekcjom regionalnym o decyzji Rady KSOiW z Rydzyny  w sprawie występowania do Wojewódzkich Rad Dialogu Społecznego o  pilne podjęcie tematu płac w oświacie. Wzór wystąpienia do WRDS w załączeniu.

Prezydium KSOiW omówiło organizację Walnego Zebrania Delegatów Krajowej Sekcji Oświaty i Wychowania NSZZ „Solidarność”. Prezydium przypomina delegatom na WZD,iż termin zgłaszania projektów uchwał i stanowisk mija trzy tygodnie przed WZD, czyli 25 kwietnia br.

Rzecznik prasowy KSOiW NSZZ „S”

Wojciech Jaranowski

Marek. Posted in Aktualności

           26 marca br. zostało podpisane rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej w sprawie wysokości minimalnych stawek wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli. Dokument skierowano do publikacji, wchodzi on w życie 1 kwietnia br.

Zgodnie z przepisami  ustawy Karta Nauczyciela, minister właściwy do spraw oświaty i wychowania w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw pracy oraz po zasięgnięciu opinii Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego określa w drodze rozporządzenia corocznie wysokość minimalnych stawek wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli.

Od 1 kwietnia 2018 r.  ustawa budżetowa przewiduje wzrost kwoty bazowej
dla nauczycieli o 5,35%
, tym samym wynagrodzenie średnie dla nauczycieli
na poszczególnych stopniach awansu zawodowego także
 wzrośnie o 5,35%.

Od 1 kwietnia br. średnie wynagrodzenia nauczycieli będzie kształtowało się w następujący sposób:

  • dla nauczyciela stażysty – 2 900,20 zł (co stanowi wzrost o 147,28 zł),
  • dla nauczyciela kontraktowego – 3 219,22 zł (co stanowi wzrost o 163,48 zł),
  • dla nauczyciela mianowanego – 4 176,29 zł (co stanowi wzrost o 212,09 zł),
  • dla nauczyciela dyplomowanego – 5 336,37 zł (co stanowi wzrost o 271 zł).

Należy zaznaczyć, że obecnie ponad 60% nauczycieli to nauczyciele dyplomowani.

Wynagrodzenie zasadnicze jest elementem wynagrodzenia średniego, do którego wliczają się także wszystkie ustawowe dodatki. Część dodatków przepisy wprost uzależniają od wysokości wynagrodzenia zasadniczego (np. dodatek stażowy, wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe). Dlatego w rozporządzeniu wynagrodzenie zasadnicze zwiększane jest o taki sam procent, co wynagrodzenie średnie. Wzrost wynagrodzenia zasadniczego spowoduje automatyczny wzrost składników wynagrodzenia od niego zależnych.

Dodatkowo, w tym roku zostaje zlikwidowana czwarta grupa zaszeregowania płacowego, przewidziana dla nauczycieli posiadających tzw. pozostałe wykształcenie. Nauczyciele, których dotyczy ta zmiana, od 1 kwietnia będą otrzymywać wynagrodzenie zasadnicze przewidziane dla  trzeciej grupy zaszeregowania płacowego (Tytuł zawodowy licencjata (inżyniera) bez przygotowania pedagogicznego, dyplom ukończenia kolegium nauczycielskiego lub nauczycielskiego kolegium języków obcych).

Należy zaznaczyć, że najwyższe stawki wynagrodzenia zasadniczego (należne nauczycielom z tytułem zawodowym magistra z przygotowaniem pedagogicznym) dotyczą ok. 95% etatów nauczycieli i będą się kształtowały od 2 417 zł do 3 317 zł.

Informacje dotyczące podwyższenia płac nauczycieli:

Począwszy od 2018 roku rozpoczęto wprowadzanie planu podwyższenia wynagrodzeń nauczycieli o ok. 15,8% w ciągu trzech lat. Jest to porównywalne z przewidywanym w tym okresie wzrostem przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej – 15,9%.

Kolejne etapy podwyższania płac nauczycielskich zostaną wprowadzone od stycznia 2019 r. oraz od stycznia 2020 r. Ponadto należy przypomnieć, że ostatnia podwyżka płac nauczycieli miała miejsce w 2012 r. W 2017 r. po raz pierwszy od 5 lat nauczyciele otrzymali waloryzację wynagrodzeń w wysokości 1,3%.

Podwyżka wynagrodzeń dla nauczycieli wiąże się z dodatkowymi środkami zabezpieczonymi w dochodach jednostkach samorządu terytorialnego, w tym w części oświatowej subwencji ogólnej. W przypadku nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez organy administracji rządowej, środki na podwyższenie wynagrodzeń ujęte zostały w rezerwie celowej budżetu państwa.

Zgodnie z art. 10 ustawy z dnia 8 grudnia 2017 r. o szczególnych rozwiązaniach służących realizacji ustawy budżetowej na rok 2018 (Dz. U. poz. 2371), podwyższenie wynagrodzeń dla nauczycieli w związku z kwotą bazową obowiązującą od 1 kwietnia 2018 r. następuje nie później niż do 30 kwietnia 2018 r.,z wyrównaniem od 1 kwietnia 2018 roku.

Departament Informacji i Promocji
Ministerstwo Edukacji Narodowej

Informacja ze strony: https://men.gov.pl/

TOP