DESIGNED BY MIXWEBTEMPLATES

Marek. Posted in Aktualności

Warszawa, 22.03.2017 r.

 KOMUNIKAT

 Krajowej Sekcji Oświaty i Wychowania NSZZ „Solidarność”

 z obrad Prezydium Rady KSOiW w dniach 21-22 marca br.

 i spotkania z Prezydium Komisji Krajowej NSZZ „Solidarność”

NSZZ „Solidarność” nie popiera akcji protestacyjnej zapowiadanej na 31 marca br., ponieważ Krajowa Sekcja Oświaty i Wychowania NSZZ  „Solidarność” nadal jest w trakcie  negocjacji  z rządem RP i oczekuje realizacji ustaleń w sprawie podwyżek płac w oświacie ze spotkania z premier Beatą Szydło w listopadzie ub. roku.  

 W trakcie negocjacji NSZZ „Solidarność” sprzeciwiła się  pomysłowi wprowadzenia kolejnych stopni awansu zawodowego. Prezydium Komisji Krajowej NSZZ „Solidarność” zadeklarowało, że będzie wspierało działania Krajowej Sekcji Oświaty i Wychowania.

 Krajowa Sekcja Oświaty i Wychowania NSZZ „Solidarność” nie popiera zapowiadanego na 31 marca br. protestu.  NSZZ „Solidarność” ma inne postulaty i prowadzi negocjacje z rządem RP na temat podwyżek płac w oświacie i statusu zawodowego nauczycieli oraz innych pracowników oświaty. Zgodnie z obowiązującym prawem, osoby ze szkół objętych strajkiem, które nie przystąpią do niego, nie mogą mieć potrąconego wynagrodzenia za dzień 31 marca br. 

 W listopadzie ub. roku podczas pierwszego spotkania Prezydium KSOiW z premier Beatą Szydło ustalono, że po pierwszym kwartale 2017 r. rząd RP przedstawi drogę dojścia do wyższych płac w oświacie. Prezydium KSOiW oczekuje od rządu realizacji postulatów płacowych zgłoszonych przez NSZZ „Solidarność” i wprowadzenia korzystnych zmian w systemie wynagradzania nauczycieli oraz pracowników niepedagogicznych.

 Kończą się prace Zespołu do spraw Statusu Zawodowego Pracowników Oświaty. Podczas prac grup roboczych przedstawiciele NSZZ „Solidarność” zgłosili szereg korzystnych propozycji w sprawie wynagrodzeń, warunków pracy itd. Z krytyką naszego Związku spotkały się propozycje MEN, np. wprowadzenia kolejnych stopni awansu zawodowego lub powiązania oceny pracy nauczycieli z wysokością ich wynagrodzenia. Przedstawiciele KSOiW, biorący udział w spotkaniach, zgłaszali także zastrzeżenia odnośnie organizacji prac grup roboczych, m.in. brak uzgodnień w sprawie zmian terminów spotkań, nieterminowe przesyłanie materiałów roboczych. Uniemożliwiło to udział  naszych przedstawicieli w pracach grupy w dniu 6 marca br.

 Podczas spotkania Prezydium KSOiW z Prezydium Komisji Krajowej przewodniczący KK Piotr Duda zadeklarował, że Komisja Krajowa NSZZ „Solidarność” będzie wspierała działania Krajowej Sekcji Oświaty i Wychowania w rozmowach z rządem RP i innych działaniach w kierunku wzrostu wynagrodzeń pracowników oświaty i wprowadzenia korzystnych zmian w statusie zawodowym nauczyciela.

 W związku z rozpowszechnianymi nieprawdziwymi informacjami dotyczącymi kwestii wynagradzania i statusu nauczycieli bibliotekarzy oraz nauczycieli specjalistów (pedagogów, psychologów, logopedów) Prezydium KSOiW informuje, że przepisy w zakresie obejmowania tych nauczycieli Kartą Nauczyciela i źródła finansowania nie zmieniły się i nie są planowane zmiany w tym zakresie. Wnioskiem przedstawicieli NSZZ „Solidarność” podczas rozmów w MEN było ujednolicenie i zapisanie w Karcie Nauczyciela pensum nauczycieli specjalistów
do 20 godzin tygodniowo. Więcej na ten temat na stronie KSOiW: www.solidarnosc.org.pl/oswiata/

 

Rzecznik prasowy KSOiW NSZZ „S”

Wojciech Jaranowski

Marek. Posted in Aktualności

22 marca 2017r. odbyło się szkolenie dla przewodniczących kół OM NSZZ "Solidarność" POiW w Białymstoku z zakresu dokumentów składających się na arkusz organizacji szkoły. Dzięki uprzejmości Pani Kurator szkolił nas Pan Marek Błaszczak były kurator z Lublina. Przedstawił bardzo sprawnie najistotniejsze informacje niezbędne do wydania opinii na temat arkuszy organizacyjnych szkół. Po zmianie ustaw oświatowych związki zawodowe mają prawo do wydawania takich opinii w terminie do 19 kwietnia.  Mamy na to 10 dni. Przed nami więc spore wyzwanie. Dzięki przekazanej wiedzy przez Pana Marka Błaszczaka mamy szansę poradzić sobie z tym obowiązkiem.

Marek. Posted in Aktualności

Szkolenie dla przewodniczących Kół w przedszkolach, szkołach i innych placówkach oświatowych

Temat: Opiniowanie arkusza organizacyjnego

 

Termin i czas realizacji szkolenia:

   22 marca 2017 r., godz. 15.00 – 18.00

Miejsce:

         Siedziba NSZZ „Solidarność,  Białystok, ul. Suraska 1, III pietro

Osoba prowadzAca:

 Marek Błaszczyk  Kuratorium Oświaty w Lublinie

 

Marek. Posted in Aktualności

Zapraszamy Członków Związku na pielgrzymkę

do Częstochowy

połączoną z jednodniową wycieczką
w dniach: 30 czerwca – 2 lipca 2017 r.

Program:

30 czerwca 2017 r.

TOP