DESIGNED BY MIXWEBTEMPLATES

Marek. Posted in Aktualności

Regulamin dofinansowań do konkursów/turniejów/festiwali

 

Dofinansowanie ma sprzyjać  promowaniu OM NSZZ „Solidarność” POiW w Białymstoku

i reaktywowanej Filii nr 4 w Białymstoku Instytutu Doskonalenia Nauczycieli.

Przyznane środki mają służyć m in.:

-  kształtowaniu aktywnej postawy działania dla dobra Ojczyzny,

- umacnianiu rodziny oraz ochronie życia rodzinnego,

- respektowaniu praw człowieka,

-  ochronie i promowaniu kultury oraz szeroko pojętej edukacji,

- promowaniu działań patriotycznych.

Celem wspierania aktywności podlaskich szkół w zakresie organizacji miejskich/regionalnych/ krajowych konkursów/turniejów/festiwali  jest rozwój zainteresowań, talentów i pasji podlaskich dzieci oraz młodzieży. Szczególnie istotny jest fakt, iż konkursy pozwalają na doskonalenie umiejętności takich jak: zdolności językowe, artystyczne, kształtowanie prawidłowych postaw społecznych, pomagają odnaleźć się we współczesnym świecie oraz mają wymierny wpływ na rozwój poznawczy. Wspieramy podlaskie  szkolnictwo, poprzez odkrywanie dziecięcej wyobraźni, kreatywną twórczość dzieci
i młodzieży.

Każdorazowo, gdy w niniejszym regulaminie będzie mowa o „konkursie" oznacza to konkurs międzyszkolny, turniej, festiwal, olimpiadę międzyszkolną organizowaną lub współorganizowaną przez podlaskie przedszkole, szkoły/placówki.

§ 1

1. Konkursy mogą być organizowane w podlaskich szkołach samodzielnie lub we współpracy z innymi podmiotami.

2. Konkursy wewnętrzne kwalifikują się do dofinansowania jedynie dla przedszkoli.

3. Przedszkole/szkoła/placówka może otrzymać dofinansowanie najwięcej dwa razy w roku kalendarzowym.

§ 2

1.    Wnioski o dofinansowanie organizacji konkursów należy składać wraz z regulaminem konkursu.

2.    Każda placówka, która otrzyma dofinansowanie do konkursu jest zobowiązana do umieszczenia rollup z logo OM NSZZ „Solidarność” POiW w Białymstoku w trakcie konkursu. Pożądane jest również umieszczenie logo naszej organizacji w materiałach konkursowych.

3.     Po konkursie należy przesłać na mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. 3 zdjęcia wraz z krótkim opisem działań.

4.    Jednorazowe dofinansowanie do konkursu wynosi nie więcej 200zł.

Marek. Posted in Aktualności

Akcja protestacyjna, która ma się odbyć 15 września w Warszawie przed siedzibą Ministerstwa Edukacji Narodowej, przekształcenie Rady KSOiW NSZZ „S” w Komitet Protestacyjny, zwrócenie się do struktur regionalnych o wsparcie w organizacji demonstracji oraz oflagowanie szkół to najważniejsze decyzje, które podjęli członkowie Rady KSOiW NSZZ „S” podczas obrad, które odbyły się  dziś (31 sierpnia) w Centrum Okopowa w Warszawie.

Podczas niezwykle burzliwej dyskusji członkowie Rady wyrazili swoje niezadowolenie z powodu wyniku dotychczasowych negocjacji z MEN. Jak podnosili związkowcy dialog prowadzony z minister edukacji Anną Zalewską jest pozorowany, a postulaty formułowane przez „Solidarność” dotyczące najważniejszych problemów związanych z oświatą są ignorowane. 

Związkowcy protestują przeciwko rażąco niskiej podwyżce wynagrodzeń nauczycieli, nieuwzględniającej wzrostu gospodarczego i wzrostu płac w innych branżach, wydłużeniu ścieżki awansu zawodowego, wprowadzeniu nowych przepisów związanych z oceną pracy oraz domagają się między innymi zmiany systemu wynagrodzeń i finansowania oświaty, a także wprowadzenia zapisu w art. 42 ust. 2 pkt 2 KN, który uchroniłby nauczycieli przed świadczeniem nieodpłatnych godzin pracy.

Ryszard Proksa, przewodniczący KSOiW NSZZ „Solidarność”:

Dajemy „czerwoną kartkę” minister edukacji Annie Zalewskiej. Uważamy, że czas na negocjacje był wystarczająco długi, by wypracować porozumienie. Odnosimy jednak wrażenie, że minister edukacji zupełnie ignoruje nasze postulaty, a przecież formułowaliśmy je jeszcze w trakcie kampanii wyborczej PiS. Ich realizacja była w programie wyborczym tego rządu. Uważamy, że dialog, który prowadzi z „Solidarnością” szefowa resortu edukacji jest pozorowany. Decyzja Rady Sekcji to związkowe wotum nieufności dla minister edukacji. Mamy scenariusz kolejnych kroków protestu, jeśli minister Anna Zalewska nie rozpocznie z nami rzetelnych, merytorycznych rozmów, których wynikiem będzie realizacja naszych postuatów.

Rzecznik prasowy KSOiW NSZZ „Solidarność”

Czytaj więcej.

https://www.solidarnosc.org.pl/oswiata/index.php?option=com_content&view=article&id=360:komunikat%20z-obrad-rady-ksoiw-nszz-%E2%80%9Esolidarno%C5%9B%C4%87%E2%80%9D-z-31-sierpnia-2018-r-w-warszawie&catid=166&Itemid=840&lang=pl

TOP