DESIGNED BY MIXWEBTEMPLATES

Marek. Posted in Aktualności

           26 marca br. zostało podpisane rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej w sprawie wysokości minimalnych stawek wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli. Dokument skierowano do publikacji, wchodzi on w życie 1 kwietnia br.

Zgodnie z przepisami  ustawy Karta Nauczyciela, minister właściwy do spraw oświaty i wychowania w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw pracy oraz po zasięgnięciu opinii Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego określa w drodze rozporządzenia corocznie wysokość minimalnych stawek wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli.

Od 1 kwietnia 2018 r.  ustawa budżetowa przewiduje wzrost kwoty bazowej
dla nauczycieli o 5,35%
, tym samym wynagrodzenie średnie dla nauczycieli
na poszczególnych stopniach awansu zawodowego także
 wzrośnie o 5,35%.

Od 1 kwietnia br. średnie wynagrodzenia nauczycieli będzie kształtowało się w następujący sposób:

  • dla nauczyciela stażysty – 2 900,20 zł (co stanowi wzrost o 147,28 zł),
  • dla nauczyciela kontraktowego – 3 219,22 zł (co stanowi wzrost o 163,48 zł),
  • dla nauczyciela mianowanego – 4 176,29 zł (co stanowi wzrost o 212,09 zł),
  • dla nauczyciela dyplomowanego – 5 336,37 zł (co stanowi wzrost o 271 zł).

Należy zaznaczyć, że obecnie ponad 60% nauczycieli to nauczyciele dyplomowani.

Wynagrodzenie zasadnicze jest elementem wynagrodzenia średniego, do którego wliczają się także wszystkie ustawowe dodatki. Część dodatków przepisy wprost uzależniają od wysokości wynagrodzenia zasadniczego (np. dodatek stażowy, wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe). Dlatego w rozporządzeniu wynagrodzenie zasadnicze zwiększane jest o taki sam procent, co wynagrodzenie średnie. Wzrost wynagrodzenia zasadniczego spowoduje automatyczny wzrost składników wynagrodzenia od niego zależnych.

Dodatkowo, w tym roku zostaje zlikwidowana czwarta grupa zaszeregowania płacowego, przewidziana dla nauczycieli posiadających tzw. pozostałe wykształcenie. Nauczyciele, których dotyczy ta zmiana, od 1 kwietnia będą otrzymywać wynagrodzenie zasadnicze przewidziane dla  trzeciej grupy zaszeregowania płacowego (Tytuł zawodowy licencjata (inżyniera) bez przygotowania pedagogicznego, dyplom ukończenia kolegium nauczycielskiego lub nauczycielskiego kolegium języków obcych).

Należy zaznaczyć, że najwyższe stawki wynagrodzenia zasadniczego (należne nauczycielom z tytułem zawodowym magistra z przygotowaniem pedagogicznym) dotyczą ok. 95% etatów nauczycieli i będą się kształtowały od 2 417 zł do 3 317 zł.

Informacje dotyczące podwyższenia płac nauczycieli:

Począwszy od 2018 roku rozpoczęto wprowadzanie planu podwyższenia wynagrodzeń nauczycieli o ok. 15,8% w ciągu trzech lat. Jest to porównywalne z przewidywanym w tym okresie wzrostem przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej – 15,9%.

Kolejne etapy podwyższania płac nauczycielskich zostaną wprowadzone od stycznia 2019 r. oraz od stycznia 2020 r. Ponadto należy przypomnieć, że ostatnia podwyżka płac nauczycieli miała miejsce w 2012 r. W 2017 r. po raz pierwszy od 5 lat nauczyciele otrzymali waloryzację wynagrodzeń w wysokości 1,3%.

Podwyżka wynagrodzeń dla nauczycieli wiąże się z dodatkowymi środkami zabezpieczonymi w dochodach jednostkach samorządu terytorialnego, w tym w części oświatowej subwencji ogólnej. W przypadku nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez organy administracji rządowej, środki na podwyższenie wynagrodzeń ujęte zostały w rezerwie celowej budżetu państwa.

Zgodnie z art. 10 ustawy z dnia 8 grudnia 2017 r. o szczególnych rozwiązaniach służących realizacji ustawy budżetowej na rok 2018 (Dz. U. poz. 2371), podwyższenie wynagrodzeń dla nauczycieli w związku z kwotą bazową obowiązującą od 1 kwietnia 2018 r. następuje nie później niż do 30 kwietnia 2018 r.,z wyrównaniem od 1 kwietnia 2018 roku.

Departament Informacji i Promocji
Ministerstwo Edukacji Narodowej

Informacja ze strony: https://men.gov.pl/

Marek. Posted in Aktualności

 

       Miło nam poinformować Państwa, że w wyniku wyborów do władz Regionalnej Sekcji Oświaty i Wychowania NSZZ„Solidarność” w Białymstoku, na stanowisko Przewodniczącej Sekcji została ponownie wybrana pani Agnieszka Małgorzata Rzeszewska.

                                  Gratulujemy i życzymy kolejnych sukcesów w pracy związkowej.

 

 

       Powodzenia i sukcesów w pracy na nowym stanowisku, życzymy również naszej koleżance pani   Beacie Pietruszce. W wyniku konkursu przeprowadzonego 16.03.2018 r.  została ona wybrana na stanowisko Podlaskiego Kuratora Oświaty.

                                  Gratulujemy i życzymy owocnej współpracy z NSZZ "Solidarność".

 

 

 

 

 

 

Marek. Posted in Aktualności

Rozporządzenie ws. urlopów dla poratowania zdrowia podpisane.

 

Wydanie rozporządzenia przez ministra zdrowia, w porozumieniu z ministrem edukacji wiąże się z wejściem w życie od 1 stycznia tego roku ustawy o finansowaniu zadań oświatowych. Ustawa ta nowelizuje niektóre zapisy w ustawie Karta Nauczyciela, w tym dotyczące przyznawania nauczycielom urlopu dla poratowania zdrowia.

Opinia KSOiW do projektu rozporządzenia.

Rozporządzenie.

Marek. Posted in Aktualności

http://www.solidarnosc.org.pl/oswiata/images/2018/duze/dialog_d.jpg

Formuły uzgodnieniowej podczas prac Zespołu do spraw statusu zawodowego pracowników oświaty, powrotu do niezrealizowanych postulatów, a przede wszystkim zmiany systemu wynagradzania uwzględniającego znaczny wzrost płac nauczycieli oraz innych pracowników edukacji domagali się przedstawiciele Krajowej Sekcji Oświaty NSZZ "Solidarność" podczas inauguracji drugiego etapu prac Zespołu.

W samo południe 24 stycznia 2018 roku w Centrum Partnerstwa Społecznego Dialog im. A. Bączkowskiego zainaugurowany został przez minister edukacji narodowej drugi etap prac Zespołu ds. statusu zawodowego pracowników oświaty. Podczas swego wprowadzenia Anna Zalewska wyraziła duże zadowolenie z dotychczasowych prac i osiągnięć Zespołu, którym kieruje. Jednak przedstawiciele Krajowej Sekcji Oświaty i Wychowania NSZZ "Solidarność" wyrazili niezadowolenie z dotychczasowej współpracy.

Przypomniane zostało, że wiele ze zgłaszanych postulatów i uwag przez KSOiW NSZZ "Solidarność" nie zostało dotychczas uwzględnionych, inne z kolei nie były nawet brane pod uwagę i nierozpatrywane. W sposób zdecydowany przedstawiciele NSZZ "Solidarność" zapowiedzieli powrót do wcześniej zgłaszanych problemów. Stanowczo podkreślono, że nie zamierzamy przechodzić nad tym do porządku dziennego, choć zdawać sobie trzeba sprawę z utraty aktualności niektórych z nich. Prócz tego KSOiW NSZZ "Solidarność" zgłosiła nowe kluczowe tematy do omówienia podczas prac Zespołu i wyłonionych przy nim grup roboczych.

Przedstawiciele oświatowej "Solidarności" zgłosili krytyczne uwagi dotyczące formuły prac Zespołu. W imieniu KSOiW NSZZ "Solidarność" zgłoszone zostały oczekiwania dotyczące zmiany formuły prac Zespołu. Oczekujemy, że wspólnie wypracowane przez uczestników biorących udział w pracach (przedstawiciele central związkowych, poszczególnych ministerstw i korporacji samorządowych) koncepcje i ustalenia będą obowiązywały w trybie uzgodnień. Przy czym istotnym jest, żeby wdrażanie nowych zadań, zgodnie z przepisami o finansach publicznych, odbywało się z przekazaniem przez Rząd RP środków finansowych na nie. Wtedy nie będzie tylu niepotrzebnych nieporozumień między NSZZ "Solidarność" a jednostkami samorządu terytorialnego. Za niedopuszczalne również NSZZ "Solidarność" uznaje zmianę istotnych, z punktu widzenia pracowników, propozycji zawartych w projektach aktów prawnych dokonanych po procesie konsultacji społecznych, zwłaszcza po wyrażeniu opinii. To naszym zdaniem uwłacza idei dialogu społecznego.

Za zupełnie priorytetowy postulat, ponownie z naciskiem zgłoszony podczas tego spotkania, przedstawiciele NSZZ "Solidarność" uznali wypracowanie przez Zespół i wyrażenia zgody przez Rząd RP na nowy system wynagradzania nauczycieli. KSOiW NSZZ "Solidarność" od lat czyni starania dotyczące poprawy warunków ekonomicznych pracowników pedagogicznych. W ubiegłym roku zgłosiliśmy nawet założenia do przemodelowania systemu wynagradzania nauczycieli, zakładające automatyczny wzrost płac, które rosłyby równolegle ze wzrostem przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej. W ten sposób zbędna byłaby polityczna decyzja związana z uznaniem przez polityków i urzędników, a dotycząca ustalania wysokości kwoty bazowej obecnie kształtującej stawki wynagrodzenia nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego. Równocześnie w tym miejscu zgłoszone zostało oczekiwanie poprawy wynagrodzenia pracowników administracji i obsługi z uwzględnieniem bardziej sprawiedliwych zasad wynagradzania wśród tej kategorii pracowników.

Wobec toczących się czynności nad projektem rozporządzenia w sprawie oceny pracy nauczyciela minister Zalewska zaprosiła wszystkich do współpracy. Ponieważ nowy system oceniania budzi wiele niezadowolenia, ogłoszona została propozycja, by partnerzy społeczni samodzielnie opracowali i przygotowali projekt rozporządzenia. Na gotowe propozycje Ministerstwo Edukacji Narodowej oczekuje do 2 lutego. Ze swej strony zachęcamy struktury KSOiW NSZZ "Solidarność" do podjęcia tego trudu.

Niezmiernie pilną do poprawienia kwestią dotyczącą spraw pracowniczych, również zgłoszoną podczas tego posiedzenia (dosłownie i w przenośni) jest paląca potrzeba zmian związanych z projektami organizacyjnymi szkół i placówek oświatowych (arkuszy organizacyjnych). Jest to ważne tym bardziej, że wkrótce rozpoczną się prace dotyczące ruchu służbowego. NSZZ "Solidarność" widzi wiele nadużyć popełnianych przez dyrektorów i organy prowadzące, które obracają się przeciwko pracownikom.

Na zakończenie spotkania przedstawiciele MEN (dyr. A. Dakowicz) przedstawili założenia do zmian systemu dokształcania i doskonalenia nauczycieli oraz doradztwa metodycznego. Pokazu tych założeń dokonano w formie prezentacji multimedialnej. Przy okazji minister Zalewska złożyła obietnicę, że wkrótce zostanie ona przekazana wszystkim uczestnikom prac Zespołu. W prezentacji znajdują założenia projektowanych zmian kształcenia nauczycieli, które wymagają współpracy z Ministerstwem Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

KSOiW NSZZ "Solidarność" reprezentowali:

Zbigniew Świerczek, Jerzy Ewertowski, Roman Laskowski.

Informację sporządził Jerzy Ewertowski

TOP