DESIGNED BY MIXWEBTEMPLATES

Marek. Posted in Aktualności

21 marca 2017r. w Pałacu Prezydenckim w Warszawie odbyło się uroczyste podsumowanie IX edycji Konkursu „Pracodawca Przyjazny Pracownikom”. Prezydent  Andrzej Duda, który objął patronatem to przedsięwzięcie, wraz z Przewodniczącym NSZZ "Solidarność" Piotrem Dudą wręczył 22 firmom-laureatom statuetki i certyfikat „Pracodawca Przyjazny Pracownikom". Podczas  uroczystości prezydent przypomniał, że nagrody dla pracodawców przyjaznych pracownikom wymyśliła w 2007 r. NSZZ „Solidarność” i przedstawiła jako propozycję honorowania pracodawców ówczesnemu prezydentowi prof. Lechowi Kaczyńskiemu.
- Uważam, że był to doskonały pomysł, aby właśnie do prezydenta RP zwrócić się o objęcie tej nagrody honorowym patronatem. Nabiera ona przez to dodatkowego waloru – powiedział Andrzej Duda. Prezydent wyraził też satysfakcję i podziękowanie dla prezydentów za to, że od początku, nieprzerwanie utrzymany został prezydencki patronat nad nagrodami.

Certyfikaty otrzymali  pracodawcy, którzy wyróżniają się stosowaniem dobrych praktyk przy przestrzeganiu prawa pracy. Elementami oceny były: stabilność zatrudnienia, przestrzeganie zasad bezpieczeństwa i higieny pracy oraz prawa do zrzeszania się w związki zawodowe. Wyróżnione firmy przodują pod względem zawierania układów zbiorowych pracy, zatrudniania pracowników na czas nieokreślony, funkcjonowania rad pracowniczych, szanują prawa pracowników i prowadzą dialog społeczny wewnątrz zakładu.

Prezydent  Andrzej Duda dziękując i gratulując nagrodzonym, powiedział, że jest to świadectwo jakości i konkurencyjności nagrodzonych firm na nowoczesnym rynku gospodarczym. Wyróżnił szczególnie białostockich pracodawców jako najliczniejszą grupę wśród laureatów.

Wśród 22 laureatów z całej Polski aż 6 stanowią pracodawcy z Białegostoku. Decyzję o wytypowaniu ich do konkursu podjęły załogi. Do Komisji Międzyzakładowej NSZZ „Solidarność” Pracowników Oświaty i Wychowania w Białymstoku wpłynęło 6 wniosków z placówek oświatowych, które zostały wysłane do Komisji Krajowej. Pięć z nich otrzymało akceptację i dyrektorzy mogli odebrać te tytuły i certyfikaty z rąk Prezydenta.


Laureaci konkursu z Białegostoku:

1.  Przedszkole Samorządowe nr 22 w Białymstoku
2.  Szkoła Podstawowa nr 11 z Oddziałami Integracyjnymi im. Kornela Makuszyńskiego w
     Białymstoku
3. Przedszkole Samorządowe nr 58 Integracyjne im. Jana Wilkowskiego w Białymstoku
4. Publiczne Gimnazjum nr 6 z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Seweryna Nowakowskiego 
    w Białymstoku
5. Szkoła Podstawowa nr 21 im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Białymstoku
 Jako szóstemu z naszego miasta certyfikat przyznano również Samodzielnemu Publicznemu Zakładowi Opieki Zdrowotnej Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego w Białymstoku.

Jesteśmy z nich dumni. To dzięki „Solidarności” tacy pracodawcy mogą zostać wyróżnieni przez Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej. Cieszymy się, że mamy w Białymstoku tak wielu wzorowych Zarządców.  Na tle całej Polski wypadliśmy doskonale. Wymagało to wiele pracy, zaangażowania, ale także obiektywnego spojrzenia na pracę placówek, w których działa Solidarność. To ci najlepsi zyskali uznanie swoich podwładnych i to oni właśnie chcieli, aby ich dyrektorzy zostali wyróżnieni. To wielki zaszczyt dla Białegostoku, doskonała promocja Miasta i Naszego Związku „Solidarność”. To także zachęta dla pozostałych pracodawców, aby starali się o taki certyfikat.  Liczymy, że w kolejnych edycjach będziemy nadal liderami przyjaznych firm dla swoich pracowników i Białystok otrzyma kolejne nagrody.

                                                                                                                     Agnieszka Małgorzata Rzeszewska
                                                                                                                           Przewodnicząca RSOiW
                                                                                                                       NSZZ „Solidarność” w Białymstoku

GALERIA ZDJĘĆ

Marek. Posted in Aktualności

 Szkolenie dla przewodniczących Kół w przedszkolach, szkołach i innych placówkach oświatowych

Temat: Opiniowanie arkusza organizacyjnego

Osoba prowadząca:

-  Marek Błaszczyk  Kuratorium Oświaty w Lublinie

 

GALERIA ZDJĘĆ

Marek. Posted in Aktualności

Oferta szkoleniowa

 Temat: Nauczyciel kontraktowy na ścieżce awansu zawodowego

 Cele:

o      wyposażenie uczestników w niezbędną wiedzę i  umiejętności związane z realizacją procedur awansu zawodowego nauczycieli kontraktowych na mianowanych

o  doskonalenie umiejętności stosowania  przepisów prawa oświatowego w związku z procedurami awansu zawodowego nauczycieli

 Przewidywane efekty:

Uczestnik będzie:

o  znał i rozumiał zadania nauczyciela  związane z procedurami awansu zawodowego nauczycieli kontraktowych na mianowanych  zapisane w prawie oświatowym,

o  znał kalendarz ważnych terminów,

o  potrafił napisać  sprawozdanie z planu rozwoju zawodowego tak, aby dyrektor nie miał podstaw do jego odrzucenia,

o  miał pewność, że dokumentacja złożona do komisji egzaminacyjnej   jest  kompletna i odpowiada aktualnym wymaganiom prawnym,

o  przygotowany do odpowiedzi na pytania komisji egzaminacyjnej

o  znał różne formy prezentacji swojego dorobku zawodowego na stopień nauczyciela mianowanego,

Termin i miejsce  realizacji szkolenia:

o  9 maja 2017 r. godz. 14.00 -17.00, sala konferencyjna Zarządu Regionu Podlaskiego, ul. Suraska 1  (III piętro)

Metody:

o  wykład (prezentacje)

o  ćwiczenia ( warsztaty, dyskusja)

 Formy pracy:

o  indywidualna

o  grupowa

 Środki dydaktyczne:

o  wideoprojektor, prezentacja multimedialna

o  Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 1 marca 2013 r. w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli  (Dz. U. z dnia 26 marca 2013 r.), Karta Nauczyciela  rozdział   3a  Awans zawodowy nauczycieli

 Osoba prowadząca:

o  Urszula Roman

Członek NSZZ „Solidarność”, trener warsztatowy, edukator, nauczyciel dyplomowany, ekspert ds. awansu zawodowego nauczycieli, trener programu „Ekspert”.

Marek. Posted in Aktualności

Oferta szkoleniowa

 Temat: Nauczyciel mianowany na ścieżce awansu zawodowego

 Cele:

o  wyposażenie uczestników w niezbędną wiedzę i  umiejętności związane z realizacją procedur awansu zawodowego nauczycieli mianowanych na dyplomowanych

o  doskonalenie umiejętności stosowania  przepisów prawa oświatowego w związku
z procedurami awansu zawodowego nauczycieli

 Przewidywane efekty:

Uczestnik będzie:

o   znał i rozumiał zadania nauczyciela  związane z procedurami awansu zawodowego nauczycieli  mianowanych na dyplomowanych zapisane w prawie oświatowym,

o   znał kalendarz ważnych terminów,

o   potrafił napisać  sprawozdanie z planu rozwoju zawodowego tak, aby dyrektor
nie miał podstaw do jego odrzucenia,

o   miał pewność, że dokumentacja złożona do komisji kwalifikacyjnej ( „teczka”) 
jest  kompletna i odpowiada aktualnym wymaganiom prawnym,

o   przygotowany do odpowiedzi na pytania komisji  kwalifikacyjnej

o   znał  zasady przygotowania opisu  i analizy oraz studium przypadku tak,
by  wykazać realizację wymagań 
na stopień nauczyciela dyplomowanego.

Termin i miejsce szkolenia:

o   10 maja 2017 r. godz. 14.00 -17.00, sala konferencyjna Zarządu Regionu Podlaskiego, ul. Suraska 1  (III piętro)

 Metody:

o   wykład (prezentacje)

o   ćwiczenia ( warsztaty, dyskusja)

 Formy pracy:

o   indywidualna

o   grupowa

 Środki dydaktyczne:

o   wideoprojektor, prezentacja multimedialna

o   Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej   z dnia 1 marca 2013 r. w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli  (Dz. U. z dnia 26 marca 2013 r.), Karta Nauczyciela  rozdział   3a  Awans zawodowy nauczycieli

Osoba prowadząca:

o   Urszula Roman

Członek NSZZ „Solidarność”, trener warsztatowy, edukator, nauczyciel dyplomowany, ekspert ds. awansu zawodowego nauczycieli, trener programu „Ekspert”.

Marek. Posted in Aktualności

 

 Oferta szkoleniowa

 Temat: Komunikacja interpersonalna 

 

Termin i czas realizacji szkolenia:

 - 26 – 27 kwietnia  2017 r.  godz. 9.00 – 15.00

 Miejsce:

 -  Siedziba PIP,  Białystok, ul. Fabryczna 2, sala konferencyjna II piętro

 Osoba prowadząca:

 -  Maria Kościńska – trener Komisji Krajowej  NSZZ „Solidarność”

 Liczba miejsc: 25

 Zapisy w siedzibie Solidarności (ul. Suraska 1/1) lub telefonicznie , mailowo                         

                                                                                                                                                                                                                                                       Zapraszamy

 

Marek. Posted in Aktualności

Warszawa, 22.03.2017 r.

 KOMUNIKAT

 Krajowej Sekcji Oświaty i Wychowania NSZZ „Solidarność”

 z obrad Prezydium Rady KSOiW w dniach 21-22 marca br.

 i spotkania z Prezydium Komisji Krajowej NSZZ „Solidarność”

NSZZ „Solidarność” nie popiera akcji protestacyjnej zapowiadanej na 31 marca br., ponieważ Krajowa Sekcja Oświaty i Wychowania NSZZ  „Solidarność” nadal jest w trakcie  negocjacji  z rządem RP i oczekuje realizacji ustaleń w sprawie podwyżek płac w oświacie ze spotkania z premier Beatą Szydło w listopadzie ub. roku.  

 W trakcie negocjacji NSZZ „Solidarność” sprzeciwiła się  pomysłowi wprowadzenia kolejnych stopni awansu zawodowego. Prezydium Komisji Krajowej NSZZ „Solidarność” zadeklarowało, że będzie wspierało działania Krajowej Sekcji Oświaty i Wychowania.

 Krajowa Sekcja Oświaty i Wychowania NSZZ „Solidarność” nie popiera zapowiadanego na 31 marca br. protestu.  NSZZ „Solidarność” ma inne postulaty i prowadzi negocjacje z rządem RP na temat podwyżek płac w oświacie i statusu zawodowego nauczycieli oraz innych pracowników oświaty. Zgodnie z obowiązującym prawem, osoby ze szkół objętych strajkiem, które nie przystąpią do niego, nie mogą mieć potrąconego wynagrodzenia za dzień 31 marca br. 

 W listopadzie ub. roku podczas pierwszego spotkania Prezydium KSOiW z premier Beatą Szydło ustalono, że po pierwszym kwartale 2017 r. rząd RP przedstawi drogę dojścia do wyższych płac w oświacie. Prezydium KSOiW oczekuje od rządu realizacji postulatów płacowych zgłoszonych przez NSZZ „Solidarność” i wprowadzenia korzystnych zmian w systemie wynagradzania nauczycieli oraz pracowników niepedagogicznych.

 Kończą się prace Zespołu do spraw Statusu Zawodowego Pracowników Oświaty. Podczas prac grup roboczych przedstawiciele NSZZ „Solidarność” zgłosili szereg korzystnych propozycji w sprawie wynagrodzeń, warunków pracy itd. Z krytyką naszego Związku spotkały się propozycje MEN, np. wprowadzenia kolejnych stopni awansu zawodowego lub powiązania oceny pracy nauczycieli z wysokością ich wynagrodzenia. Przedstawiciele KSOiW, biorący udział w spotkaniach, zgłaszali także zastrzeżenia odnośnie organizacji prac grup roboczych, m.in. brak uzgodnień w sprawie zmian terminów spotkań, nieterminowe przesyłanie materiałów roboczych. Uniemożliwiło to udział  naszych przedstawicieli w pracach grupy w dniu 6 marca br.

 Podczas spotkania Prezydium KSOiW z Prezydium Komisji Krajowej przewodniczący KK Piotr Duda zadeklarował, że Komisja Krajowa NSZZ „Solidarność” będzie wspierała działania Krajowej Sekcji Oświaty i Wychowania w rozmowach z rządem RP i innych działaniach w kierunku wzrostu wynagrodzeń pracowników oświaty i wprowadzenia korzystnych zmian w statusie zawodowym nauczyciela.

 W związku z rozpowszechnianymi nieprawdziwymi informacjami dotyczącymi kwestii wynagradzania i statusu nauczycieli bibliotekarzy oraz nauczycieli specjalistów (pedagogów, psychologów, logopedów) Prezydium KSOiW informuje, że przepisy w zakresie obejmowania tych nauczycieli Kartą Nauczyciela i źródła finansowania nie zmieniły się i nie są planowane zmiany w tym zakresie. Wnioskiem przedstawicieli NSZZ „Solidarność” podczas rozmów w MEN było ujednolicenie i zapisanie w Karcie Nauczyciela pensum nauczycieli specjalistów
do 20 godzin tygodniowo. Więcej na ten temat na stronie KSOiW: www.solidarnosc.org.pl/oswiata/

 

Rzecznik prasowy KSOiW NSZZ „S”

Wojciech Jaranowski

TOP