DESIGNED BY MIXWEBTEMPLATES

Nauczyciel kontraktowy na ścieżce awansu zawodowego

Marek. Posted in Aktualności

Oferta szkoleniowa

 Temat: Nauczyciel kontraktowy na ścieżce awansu zawodowego

 Cele:

o      wyposażenie uczestników w niezbędną wiedzę i  umiejętności związane z realizacją procedur awansu zawodowego nauczycieli kontraktowych na mianowanych

o  doskonalenie umiejętności stosowania  przepisów prawa oświatowego w związku z procedurami awansu zawodowego nauczycieli

 Przewidywane efekty:

Uczestnik będzie:

o  znał i rozumiał zadania nauczyciela  związane z procedurami awansu zawodowego nauczycieli kontraktowych na mianowanych  zapisane w prawie oświatowym,

o  znał kalendarz ważnych terminów,

o  potrafił napisać  sprawozdanie z planu rozwoju zawodowego tak, aby dyrektor nie miał podstaw do jego odrzucenia,

o  miał pewność, że dokumentacja złożona do komisji egzaminacyjnej   jest  kompletna i odpowiada aktualnym wymaganiom prawnym,

o  przygotowany do odpowiedzi na pytania komisji egzaminacyjnej

o  znał różne formy prezentacji swojego dorobku zawodowego na stopień nauczyciela mianowanego,

Termin i miejsce  realizacji szkolenia:

o  9 maja 2017 r. godz. 14.00 -17.00, sala konferencyjna Zarządu Regionu Podlaskiego, ul. Suraska 1  (III piętro)

Metody:

o  wykład (prezentacje)

o  ćwiczenia ( warsztaty, dyskusja)

 Formy pracy:

o  indywidualna

o  grupowa

 Środki dydaktyczne:

o  wideoprojektor, prezentacja multimedialna

o  Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 1 marca 2013 r. w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli  (Dz. U. z dnia 26 marca 2013 r.), Karta Nauczyciela  rozdział   3a  Awans zawodowy nauczycieli

 Osoba prowadząca:

o  Urszula Roman

Członek NSZZ „Solidarność”, trener warsztatowy, edukator, nauczyciel dyplomowany, ekspert ds. awansu zawodowego nauczycieli, trener programu „Ekspert”.

TOP